вторник, 3 ноември 2009 г.

Ден на християнското семейство 21 ноември


В църковния календар този ден е означен като Въведение Богородично - денят, в който Йоаким и Ана (родителите на Де ва Мария) завели 3-годишното момиченце в храма и го посвети ли на Бога. Пред храма я очаквал първосвещеник Захарий и све щеници. Петнадесет стъпала трябвало да изкачи малкото моми ченце само. Сторила го като голям човек. Когато стигнала до За харий, той я взел и я внесъл в светая светих на храма, място, къ дето никой не може да влезе. Но Мария била достойна за това.

Йоаким и Ана принесли жертва и се простили с детето си. От този ден в храма Мария подготвяла душата си за великата мисия, която предстояла. Българинът чества този ден - Деня на христи янското семейство, което е малка съзидателна общност. Семей ството е извор на нов човешки живот и благоприятна среда за развитието на добродетели, място, където се запазват християн ските традиции и ценности. Мъжът и жената са равни, притежа ват еднакво човешко достойнство. Мъжът е темелът (основата) на къщата, а жената - душата и красотата на дома. За народа де цата са по-големи и от царя, те са най-благословеният плод на обичта на родителите.

Възпитанието на децата е най-важното задължение на роди телите. Най-възпитателна е родителската обич - чиста и готова на саможертви. Родителят понася лишения, прекарва безсънни нощи, съпреживява радости и скърби и любовта към децата му не секва никога.
Българинът в многовековната си история е отредил достой но място на семейството. Разделил е ролите на мъжа и жената така, че всяка от тях да е значима и достойна. Децата от своя стра на трябва да почитат баща си и да уважават майка си и всички роднини - баба, дядо, братя и сестри.
 

Български празници и традиции Copyright © Още Scrapbooking Software | За реклама